Computer Gyan


Question 1->वार्इ फार्इ का पूरा नाम क्या हे ?
(A) वायरलेस फिडलिटी
(B) वायरलेस फैक्टरी
(C) वेब फैक्टरी
(D) वेब फिडेलिटी
            
Answer : वायरलेस फिडलिटी